Cyranka - woda źródlana

.
.

Ogloszenia

_______________________________________

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

______________________________

RADA NADZORCZA

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Bystrzycy Kłodzkiej

ogłasza

nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

 1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania:

   a) wymagania konieczne:
   • wykształcenie minimum średnie oraz odpowiednie kwalifikacje,
   • doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkuosobowym zespołem,
   • umiejętności strategicznego myślenia, wysoko rozwinięte zdolności przywódcze, nastawienie na osiągnięcie wyznaczonych celów, zdolności organizacyjne i organizatorskie,
   • umiejętność pracy pod presją i w sytuacjach awaryjnych,
   • umiejętność negocjacji,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
   • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,
   • bardzo dobra znajomości obsługi komputera , pakiet Office
   b) wymagania pożądane :
   • znajomość rynku rozlewniczego i piekarskiego,
   • znajomość procesów technologicznych,
   • wiedza z zakresu zasad i przepisów prawa pracy,
   • doświadczenie w działalności spółdzielczej,
   • znajomość przepisów BHP i HACCP,
   • znajomość zagadnień ekonomicznych i prawnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem wielozakładowym,
 2. Kandydatem na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt wobec interesów Spółdzielni.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. list motywacyjny
 2. życiorys
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata -posiadane wykształcenie, co najmniej 5-letni staż pracy na umowę o pracę, doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 4. zaświadczenie z KRK dostarczone najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Etapy rekrutacji:

 1. Pisemne zgłoszenie kandydatów powinno być doręczone do 10 maja 2021 roku .
 2. Zgłoszenie powinno zostać złożone:
  • w zaklejonej kopercie na adres Spółdzielni z dopiskiem na kopercie:

   Rada Nadzorcza Spółdzielni /poufne/
   "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni"

  • drogą e-mailową: bystrzyca_gs@pro.onet.pl lub monuchowska@poczta.onet.pl
 3. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się: zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych
 5. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób , które przesłały zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu odbędą się w terminie 11-14 maja 2021r.
 6. Kandydaci zostaną indywidualnie zawiadomieni o zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej i o terminie rozmowy.
 7. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 8. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.
 9. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni.

Kontakt w sprawie:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Małgorzata Onuchowska

tel 692 075 275 , e-mail : monuchowska@poczta.onet.pl

_______________________________________

_______________________________________

Pilnie sprzedamy palety przemysłowe w dobrym stanie,

wymiary 120 X 100 cm,

ilość 104 sztuki

cena 30 zł za sztukę

kontakt 74/8121032 lub 74/8121098, w godz. 7:00-15:00

_____________________________________________

© Cyranka, Designed by ProjektB Adam Biniek